OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jarmila.cz

Bc. Jarmila Kovaříková, registrovaná porodní asistentka se sídlem Trnkova 1204/24, 628 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo 68689560

dále jen „poskytovatel“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jarmila.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen těchto služeb. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaných službách (tyto „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Úvoz 80, Brno;
  2. bezhotovostně převodem na účet č. 158879318/0300 (dále jen „účet poskytovatele“);
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal nebo GoPay;
  4. bezhotovostně platební kartou.
 2. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu či potvrzení o připsané platbě. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží na jeho žádost a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 
 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od kupujícího přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu při zrušení služby, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 2. Odstoupení od smlouvy v případech služeb – kurzů je možné za těchto storno podmínek:
  1. .při zrušení účasti v kurzu do 7 dní před započetím kurzu -25% z ceny kurzu;
  2. při zrušení účasti v kurzu do 1 dne před započetím kurzu -50% ceny kurzu;
  3. při zrušení účasti v kurzu v době kratší jak 24 hodin před započetím kurzu -100% z ceny kurzu.
  4. Zdravotní obtíže, nemoc apod. po započetí kurzu nejsou důvodem k vrácení kurzovného!!!

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá služba nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a trvá po uvedenou dobu.
 2. Záruční doba: Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejpozději je možno službu reklamovat do šesti (6) mesíců od jejího poskytnutí.
 3. V případě vadně poskytnuté služby poskytovatel nabídne přiměřenou slevu z celkové ceny služby.
 4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:
  1. Kupující o vadě věděl před poskytnutím služby.
  2. Vadu si kupující způsobil sám.

6. POSTUP PŘI REKLAMACI

 1. Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného prodlení od zjištění vady.
 2. Reklamaci lze uplatnit ústně, telefonicky, e-mailem či písemně a to vždy oznámením poskytovateli s odůvodněním oprávněnosti.
 3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik oznámení kupujícího poskytovateli s uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 4. Reklamace poskytovatel vyřídí bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30-ti dnů ode den uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s kupujícím nedohodnou jinak.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u poskytovatele na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, termín porodu, data narození a jména požadovaných osob, případně i zdravotní informace související s činností poskytovaných služeb (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
  2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jarmila Kovaříková, Trnkova 1204/24, 628 00 Brno, adresa elektronické pošty makov58@gmail.com, telefon 608767639.
Brno, 21. 5. 2018 Bc. Jarmila Kovaříková
X